วัฒนธรรมญี่ปุ่น /Japan Culture/ 日本文化

วัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้ว่าบางส่วนได้นำเอาวัฒนธรรมมาจากจีน และเกาหลีมาบ้าง
แต่ก็ได้ประยุกต์จนเป็นของชาวญี่ปุ่นไป

 
   
   
   

 

  

 

 

video footage photography vagallery photography