ไวยกรณ์ /Grammar/文法

 


 ~あげく

 ~あまり

 ~あまりの~に

 


 ~以上(は)

 ~一方だ

 


 ~上(うえ)(で)

 ~上(うえ)(に)

 ~上(うえ)は

 ~(よ)うか~まいか

 ~うちに

 ~(よ)うではないか

 ~(よ)うとしている

 ~(よ)うものなら

 ~得(う)る

 


 ~得(え)ない

 


 ~おかげだ

 ~おそれがある

 

 


~あげく
(~あげく)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


       
       
       

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ